Atgal

Teisinė informacija

ĮSTATAI

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-437

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros Įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją.
 2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiais įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui.
 3. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose, savo antspaudą. Gautų pajamų ji negali skirstyti steigėjams, o jas naudoja tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 4. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras.
 5. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
 6. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.
 7. Įstaigos buveinė: Vytauto g. 57A-2, Garliava, LT-53263 Kauno r.
 8. Įstaigos steigėja (savininkė) yra Kauno rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), o savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
 9. Įstaiga yra paramos gavėja.
 10. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Įstaigos veiklos tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą bei teikti prieinamas, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, nurodytas įstaigos licencijoje.
 2. Įstaigos veiklos uždaviniai:

12.1.        teikti kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas;

12.2.        teikti būtinąją medicinos pagalbą;

12.3.        teikti nemokamas ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie Įstaigos;

12.4.        teikti mokamas ambulatorines asmens sveikatos paslaugas, kai:

12.4.1.  šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus, Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybos įsakymais, nutarimais patvirtintą mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms;

12.4.2.  pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ir kreipiasi į Įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

12.4.3.  pacientas, neprisirašęs prie Įstaigos, kreipiasi į Įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

 1. Įstaigos pagrindinės veiklos sritys:

13.1.        asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijoje, teikimas;

13.2.        kitos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančios veiklos vykdymas, siekiant Įstaigos tikslų.

 1. Įstaigos veiklos rūšys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

14.1.        bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);

14.2.        gydytojų specialistų veikla (86.22);

14.3.        odontologinės praktikos veikla (86.23);

14.4.        kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

14.5.        viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

14.6.        kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

14.7.        kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);

14.8.        kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);

14.9.        nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

 1. Įstaiga turi teisę verstis kita įstatymais neuždrausta ūkine komercine veikla, susijusia su Įstaigos veiklos tikslų pasiekimu.
 2. Teisės aktų nustatytais atvejais Įstaiga gali vykdyti tam tikrą veiklą tik gavusi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios teisės aktuose yra numatytos kaip būtinosios veiklos sąlygos.

 

III SKYRIUS

DALININKŲ TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

 1. Dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

 

 

 

IV SKYRIUS

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

 

 1. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Įstaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
 2. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

19.1.        pinigai įnešami į Įstaigos banko sąskaitą;

19.2.        turtas Įstaigai perduodamas surašant perdavimo aktą.

 1. Perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Įstaigos vadovas. Perduodant turtą, Įstaigai turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Perduodamas turtas vertinamas dalininko lėšomis. Tiksliniai dalininkų asignavimai panaudojami tik pagal paskirtį.
 2. Dalininkų įnašų vertė yra įrašoma Įstaigos dokumentuose, o dalininkams išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Už įnašo registravimą atsako Įstaigos vadovas.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS ORGANAI

 

 1. Įstaigos organai:

22.1.        visuotinis dalininkų susirinkimas;

22.2.        vienasmenis valdymo organas – įstaigos direktorius.

 1. Kolegialūs organai:

23.1.        stebėtojų taryba;

23.2.        gydymo taryba;

23.3.        slaugos taryba.

 

VI SKYRIUS

VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMO TVARKA

 

 1. Vienintelis Įstaigos dalininkas (savininkas) yra Savivaldybė. Įstaigos savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Savivaldybės institucija, įgyvendinanti Savivaldybės, kaip Įstaigos dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises ir pareigas – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba turi visas teises ir pareigas, kurios yra numatytos dalininkui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui.
 2. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

25.1.        keičia Įstaigos įstatus;

25.2.        priima sprendimus dėl Įstaigos buveinės keitimo;

25.3.        nustato privalomas veiklos užduotis;

25.4.        įstatymo nustatyta tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas;

25.5.        nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba paveda juos patvirtinti pačiai Įstaigai;

25.6.        organizuoja viešą konkursą Įstaigos vadovo pareigoms eiti ir tvirtina šio konkurso nuostatus, su konkursą laimėjusiu asmeniu įstatymų numatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartį;

25.7.        detalizuoja Įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

25.8.        priima sprendimus dėl viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

25.9.        renka ir atšaukia kolegialių organų narius;

25.10.    priima sprendimus dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

25.11.    priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo;

25.12.    tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;

25.13.    tvirtina kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus;

25.14.    nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;

25.15.    per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

25.16.    steigia ir likviduoja Įstaigos filialus;

25.17.    priima sprendimus pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti Įstaigą.

 1. Įstaigos visuotinos dalininkų susirinkimas ar jo įgaliotas asmuo sprendžia ir visus kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, šiuose įstatuose ir kituose teisės aktuose dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
 2. Kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos organizuojamas eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Įstaigos metinių finansinių atskaitomybę ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.
 3. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti organizuojamas Įstaigos vadovo ar dalininkų iniciatyva.

 

VII SKYRIUS

KOLEGIALIŲ ORGANŲ KOMPETENCIJA, ŠIŲ ORGANŲ SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

 1. Įstaigos stebėtojų taryba (toliau – stebėtojų taryba) sudaroma 5 metams.
 2. Stebėtojų tarybos tikslai yra:

30.1.        užtikrinti įstaigos veiklos viešumą;

30.2.        patarti įstaigos savininkui įstaigos veiklos klausimais.

 1. Stebėtojų taryba sudaroma ir jos sudėtis keičiama Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Stebėtojų tarybos sudėtį nustato Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Atsistatydinus stebėtojų tarybos nariui ar nutrūkus jo darbo santykiams atstovaujamoje institucijoje, teisės aktų nustatyta tvarka vietoj jo paskiriamas kitas asmuo.
 3. Stebėtojų tarybos kompetencija:

33.1.        analizuoja įstaigos veiklą;

33.2.        išklauso įstaigos direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;

33.3.        stebėtojo teisėmis dalyvauja įstaigos organizuotuose konkursuose padalinių ir filialų vadovų pareigoms eiti ir pareiškia savininkui savo nuomonę;

33.4.        derina įstaigos direktoriaus pateiktą įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą;

33.5.        vykdo kitas pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

 1. Stebėtojų tarybai vadovauja stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir stebėtojų tarybos sekretorius išrenkamas iš stebėtojų tarybos narių pirmo posėdžio metu.
 2. Pirmąjį stebėtojų tarybos posėdį organizuoja ir kviečia Įstaigos direktorius.
 3. Stebėtojų tarybos posėdžius, išskyrus 35 punkte nurodytą atvejį, šaukia ir jiems pirmininkauja stebėtojų tarybos pirmininkas. Jei stebėtojų tarybos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, jo funkcijas atlieka stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas.
 4. Įstaigos gydymo taryba (toliau – gydymo taryba) sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Atsistatydinus gydymo tarybos nariui ar nutrūkus jo darbo santykiams direktoriaus įsakymu vietoj jo paskiriamas kitas asmuo.
 5. Gydymo taryba sudaroma 5 metams įstaigos direktoriaus įsakymu. Gydymo tarybai vadovauja gydymo tarybos pirmininkas. Gydymo tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir gydymo tarybos sekretorius išrenkamas iš gydymo tarybos narių pirmo posėdžio metu. Gydymo tarybai pirmininkauti negali Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas.
 6. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos direktoriui. Jeigu Įstaigos direktorius su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Įstaigos savininkui.
 7. Gydymo tarybos teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas nustato Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas darbo reglamentas, kuris gali būti keičiamas gydymo tarybos pasiūlymu.
 8. Įstaigos slaugos taryba (toliau – slaugos taryba) sudaroma iš Įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų.
 9. Slaugos taryba sudaroma 5 metams Įstaigos direktoriaus įsakymu. Slaugos tarybai vadovauja slaugos tarybos pirmininkas. Slaugos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir slaugos tarybos sekretorius išrenkamas iš slaugos tarybos narių pirmo posėdžio metu. Slaugos tarybai pirmininkauti negali Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas.
 10. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos direktoriui. Jeigu Įstaigos direktorius su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti Įstaigos savininkui.
 11. Slaugos tarybos teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas nustato Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas darbo reglamentas, kuris gali būti keičiamas slaugos tarybos pasiūlymu.
 12. Už veiklą stebėtojų, gydymo ir slaugos taryboje jos nariams neatlyginama.
 13. Stebėtojų, gydymo ir slaugos tarybos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus atlikdami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Įstaigos medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai nuostatai.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

 

 1. Įstaigos direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu 5 metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Įstaigos savininkas.
 2. Įstaigos direktorius:

49.1.        vadovauja Įstaigai, organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu palaikydamas santykius su kitais asmenimis;

49.2.        sudaro ir nutraukia darbo sutartis su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais Įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas;

49.3.        vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir suderinęs su stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

49.4.        tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas ir pareiginius nuostatus, kitus vidaus dokumentus;

49.5.        organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą;

49.6.        organizuoja padalinių ir filialų vadovų atestaciją;

49.7.        gali kreiptis į savininką su siūlymu dėl neefektyviai dirbančios Įstaigos, jos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;

49.8.        pagal kompetenciją leidžia įsakymus;

49.9.        Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis atlikti tas funkcijas, kurios priklauso Įstaigos vadovo kompetencijai;

49.10.    turi kitų teisių ir pareigų, kurias nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 1. Įstaigos direktorius atsako už:

50.1.        buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

50.2.        metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir visuotiniam dalininkų susirinkimu.

50.3.        duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

50.4.        metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje;

50.5.        visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

50.6.        pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

50.7.        Įstaigos dalininkų apskaitą;

50.8.        informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

50.9.        paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą, įskaitant ir vidaus medicininio audito veiklą;

50.10.    kitus veiksmus, kurie yra Įstaigos direktoriui numatyti teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

 1. Įstaigos direktoriaus atšaukimo pagrindų (priežasčių) sąrašas:

51.1.        asmuo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

51.2.        asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

51.3.        asmuo pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

51.4.        asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

51.5.        asmuo yra atleistas iš skiriamų ar renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

51.6.        asmeniui atimta teisė eiti įstaigos vadovo pareigas;

51.7.        asmuo yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų, paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

51.8.        asmens padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, t. y. darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus ir nuo sprendimo dėl darbo drausmės ar tarnybinio nusižengimo padarymo nepraėję 3 metai;

51.9.        asmuo yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai;

51.10.    paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas, pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas.

 1. Įstaigos direktoriaus atšaukimo tvarka:

52.1.        Įstaigos direktorius atšaukiamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

52.2.        direktorius apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki planuojamo posėdžio dėl vadovo galimo atšaukimo. Pranešime nurodoma posėdžio vieta, laikas, atšaukimo priežastis bei pažymima apie direktoriaus teisę ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus;

52.3.        sprendimas dėl direktoriaus atšaukimo (neatšaukimo) priimamas Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo metu;

52.4.        posėdyje turi teisę dalyvauti Įstaigos direktorius;

52.5.        priėmus motyvuotą nutarimą atšaukti Įstaigos direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

 

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

 

 1. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Įstaigos direktorius.
 2. Įstaigos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
 3. Sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Sveikatos priežiūros specialistai privalo turėti atitinkamą profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentą (licenciją, sertifikatą ir pan.), suteikiantį teisę dirbti darbą, į kurį specialistas priimamas.

 

X SKYRIUS

ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PASKIRSTYMAS IR DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

 

 1. Įstaigos lėšų šaltiniai:

56.1.        privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sveikatos priežiūros įstaigų sutartis su valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;

56.2.        Įstaigos Savininko skirtos lėšos;

56.3.        valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;

56.4.        valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programų finansavimui;

56.5.        lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicinių programų lėšos;

56.6.        Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

56.7.        lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

56.8.        lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat lėšos, gautos pagal testamentą;

56.9.        asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;

56.10.    skolintos lėšos;

56.11.    pajamos už parduotą ar išnuomotą Įstaigos turtą;

56.12.    kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Kiekvienais finansiniais metais Įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai. Pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį per keturis einamųjų metų mėnesius tvirtina Įstaigos savininkas.
 2. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybės, laikomos atskiroje Įstaigos lėšų sąskaitoje.
 3. Įstaigos pajamos paskirstomos:

59.1.        Įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams vykdyti;

59.2.        įstatymų numatytiems mokesčiams;

59.3.        Įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;

59.4.        naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti;

59.5.        patalpų remontui ir priežiūrai;

59.6.        Įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;

59.7.        Įstaigos darbuotojų skatinimo premijomis ir materialinei pagalbai nelaimės atveju;

59.8.        kitiems Įstaigos įstatuose nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams siekti.

 1. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytai veiklai.
 2. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
 3. Įstaigos savininkas turtą Įstaigai gali perduoti panaudos pagrindu ar patikėjimo teise Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik gavusi raštišką Įstaigos savininko leidimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 5. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jos veiklai nereikalingą materialųjį turtą bei vertybes, gautas pajamas naudoja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 6. Įstaiga gautų pajamų negali perduoti Įstaigos savininkui.

 

XI SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą.
 2. Įstaigos direktorius privalo pateikti valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus Įstaigos veiklos dokumentus.
 3. Įstaigos finansinei veiklai kontroliuoti ir metų ūkinei ir finansinei veiklai patikrinti atliekamas auditas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

 1. Filialas yra Įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę ir filialo vadovą. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia Įstaigos vardu pagal filialo nuostatus ir filialo vadovui suteiktus įgaliojimus.
 2. Įstaigos filialai steigiami ir likviduojami savininko sprendimu. Visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina Įstaigos filialų ir atstovybių nuostatus.

 

XIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

 1. Savininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos savininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį savininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

XIV SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

 1. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, teisės aktų nustatyta tvarka jie skelbiami spaudoje arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Kiti Įstaigos pranešimai savininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Už pranešimų turinį ir paskelbimą atsako Įstaigos direktorius.

 

XV SKYRIUS

ĮSTAIGOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 

 1. Įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Įstaigos direktoriaus, kolegialaus organo ar savininko iniciatyva.
 2. Pakeistus Įstaigos įstatus pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
 3. Pakeisti Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI SKYRIUS

ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

 1. Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.